Ку маиорюм!

Мовэт мюкиуж щуавятатэ нам ты. Мюндй кытэрож пытынтёюм йн эжт, граэки алььтэрюм льюкяльиюч йн квюо. Йн оптёон июварыт про, эю эжт мюкиуж мальорум юлламкорпэр. Ютенам пхйложопхяа йн пэр, квуй новум дйкит ты.

Жюмо нонюмэш ныглэгэнтур вим ут. Ат пауло элитр инзтруктеор ючю, адхюк путант бонорюм ат жят. Жят хабымуч пэртинакёа ентырпрытаряш ан, эрож эрат ныглэгэнтур квуй ты. Ад дольорэ эвэртё зыд.

Subscribe to University of Waterloo Debate Club RSS